A A A  A+ A++

Stowarzyszenie

 

Dnia 10.06.2013r nasza grupa uzyskała statut Stowarzyszenia.

Nasz numer KRS : 0000465407

Pełna nazwa naszej grupy to :

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego

Statut naszego Stowarzyszenia wygląda nastepująco :

 

Statut Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego


Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.1 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego, zwane dalej Stowarzyszeniem,działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

1.2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Pułk Czarnieckiego.

 

§ 2.

2.1 Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wejherowo.

2.2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa Pomorskiego.

2.3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 3.

3.1 Upowszechnianie wiedzy historii Europy, z naciskiem na historię XVII wieku.

3.2 Kultywowanie pamięci o Stefanie Czarnieckim.

3.3 Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

3.4 Promowanie pomorza, z naciskiem na miasto Wejherowo.

3.5 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

3.6 Wspomaganie osób niepełnosprawnych.

3.7 Propagowanie oddawania krwi wśród młodzieży i dorosłych.

3.8 Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji narodowej.

 

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

4.1 Prowadzenie żywych lekcji historii.

4.2 Organizacja wyjazdów na rekonstrukcje historyczne.

4.3 Udział w rekonstrukcjach historycznych na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

4.4 Organizowanie i prowadzenie treningów szermierki dawnej, ogólnorozwojowych, gimnastyki oraz treningów kaskaderskich.

4.5 Udział w festynach i przedsięwzięciach na rzecz osób niepełnosprawnych.

4.6 Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną.

4.7. Organizowanie warsztatów rzemiosł dawnych.

4.8. Udział w plenerowych akcjach oddawania krwi.

 

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 5

5.1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

5.2. Członkowie Stowarzyszenia nie czerpią zysków z działalności w nim.

5.3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

5.4. Dochód z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 6

6.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie..

6.2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

 

§ 7

7.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.

7.2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

7.3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

7.4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty

złożenia deklaracji.

7.5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która

wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

7.6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie

na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

§ 8

Prawa i obowiązki członków:

8.1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

8.2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d) regularnego opłacania składek.

8.3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

8.4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

8.5. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 9

9.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

9.2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV.

Władze Stowaryszenia

 

§ 10

10.1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

10.2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

10.3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie

trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji,

której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym

trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.§ 11

Wybór władz Stowarzyszenia.

11.1. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

11.2. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu

wybiera prezesa.

11.3.Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.Zarząd

 

§ 12

12.1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

12.2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż

raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

12.3 Prezes pełni także funkcję skarbnika.

 

Komizja Rewizyjna

 

§ 13

13.1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

13.2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej

jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.Walne zebranie członków

 

§ 14

14.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

14.2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

14.3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie. miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

14.4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

14.5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

Stowarzyszenia.

14.6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21

dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla

których zostało zwołane.

14.7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.§ 15

15.3 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ⅓ członków

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez

względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu

stanowią inaczej.Rozdział V.

Majątek i gospodarka finansowa

 

§16

16.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

16.2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia bądź u skarbnika.

16.3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.§ 17

17.1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

17.2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a) działalności wydawniczej i poligraficznej,

b) reklamy,

c) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji,

d) sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,

e) sprzedaży wyrobów dawnych,

f) działalności związanej z żywymi lekcjami historii, pokazami szermierki, fireshow, pokazami gimnastycznymi i kaskaderskimi

g) działalności edukacyjnej.Sposób reprezentacji

 

§ 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.Rozdział VI.

Postanowienia końcowe§ 19

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej ⅓ członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

Rozwiązanie Stowarzyszenia

20.1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

20.2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.Komentarze:

SZUKAJ NA NASZEJ STRONIE!

Pod koniec 2010 roku powstała myśl założenia grupy rekonstrukcyjnej której główne działania będą odbywały się na terenie małego trójmiasta kaszubskiego. Główne działania czyli treningi, spotkania, ćwiczenie staropolskiej mowy, szermierki, rękodzieło oraz zagłębianie się w historię tamtych czasów. W 2013 roku uzyskaliśmy statut Stowarzyszenia.

Więcej


Losowe zdjęcia

Archiwum wpisów

Tagi

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
Pułk Czarnieckiego
KRS : 0000465407
Tel. kom : 888-576-949 (Krzysztof Zdunkowski)
Email : grupa@czarnieckiego.org

Formularz tymczasowo wyłączony, prosimy o wiadomości na grupa@czarnieckiego.org

Copyright © Pułk Czarnieckiego | Created by CreaWeb